St. Particulier Fonds

Stichting Particulier Fonds

Een Private Foundation (Stichting Particulier Fonds) is een naar Nederlands-Antilliaans Recht opgerichte rechtspersoon, die door ieder gebruikt kan worden ter bescherming van zijn/haar vermogen of vermogensbestanddelen. Zij wordt opgericht bij een notaris en kan eigenaar zijn van aandelen in een B.V. of N.V., van onroerend goed, van auteursrechten, bankdeposito's. etc. De Stichting wordt ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op Curaçao. De begunstiging vindt plaats d.m.v. een onderhandse akte. Zo kan de UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden aangewezen als begunstigde, zonder dat hij/zij nog eigenaar is van het vermogen. 

Het verschil tussen de “normale” Stichting en de Stichting Particulier Fonds is dat de Stichting Particulier Fonds uitkeringen mag doen aan z.g.n. “begunstigden“, zonder dat deze uitkeringen een charitatief karakter hebben. Een Stichting Particulier Fonds kent geen aandeelhouders of leden. Zij beheert haar vermogen op eigen naam. De overdracht aan de Stichting van vermogensbestanddelen door niet-ingezetenen (mensen die niet op de Antillen woonachtig zijn) is vrijgesteld van schenkingsrecht/successierecht. Bovendien is een Stichting Particulier Fonds niet onderworpen aan vennootschapsbelasting over haar inkomsten. 

De enige beperking is dat het de Stichting niet toegestaan is een bedrijf uit te oefenen. Het optreden als beheer-, holding-, investering-, of beleggingmaatschappij wordt niet beschouwd als het uitoefenen van een bedrijf. Er bestaat geen minimum kapitaalstorting en het beginkapitaal van de Stichting behoeft niet in de akte van oprichting te worden opgenomen. De Stichting mag haar kapitaal zonder beperkingen laten “werken” en alle soorten investeringen zijn mogelijk. Zo kan ze als commanditaire vennote deelnemen aan een bedrijf. 

Deze kenmerken maken de Stichting Particulier Fonds tot een ideaal instrument voor het beheer van vermogen in de meest brede zin des woords. Het is een bijzonder goed alternatief voor de Angelsaksische Trust die geen rechtspersoonlijkheid heeft. Wel moet men er rekening mee houden dat de schenker in een aantal gevallen schenkingsrecht verschuldigd zou kunnen zijn in zijn/haar land van inwoning. 

Een op Curaçao gevestigde Stichting Particulier Fonds moet tenminste een ingezetene bestuurder hebben die in het bezit is van een geldige vergunning afgegeven door de Raad van toezicht voor het Facilitair Bedrijf. In de meeste gevallen zal een Antilliaanse Trust vennootschap deze taak op zich nemen en optreden als de ingezetene bestuurder. De Trust maatschappij verzorgt ook het verplichte lokale adres en kantoor.

De essentie van een Stichting Particulier Fonds is de afscheiding van privé eigendom naar stichtingseigendom. De persoon of rechtspersoon die zijn/of haar vermogensbestanddelen aan de Stichting overdraagd (in de meeste gevallen de begunstigde van de stichting) is geen eigenaar meer van deze vermogensbestanddelen. De naam van de begunstigde van de stichting wordt niet opgenomen in de akte van oprichting. Zijn/haar rechten ontleent hij/zij aan een onderhandse (niet publieke) akte welke als aanvulling van de akte van oprichting gezien mag worden. De plaatselijke bestuurder waakt over het vermogen van de Stichting. Hij/zij is verplicht de aanwijzingen en opdrachten van de begunstigde op te volgen. 

Op grond van artikel 2.53 BW kan de rechter, op verzoek van de begunstigde, een bestuurder, die iets doet of iets nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten, of zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur, ontslaan. 

In veel gevallen kan de Stichting Particulier Fonds een instrument zijn voor de bescherming van vermogen tegen gevaren van buitenaf:

 • Instrument voor de controle over vermogen;
 • Investeringsinstrument;
 • Beperkte of geen aansprakelijkheid;
 • Minimale belasting op inkomen en eigendom;
 • Minimale belasting van interesten op deposito’s in landen zonder bronbelasting;
 • Instrument voor het “parkeren” van aandelen;
 • Instrument voor het “parkeren” van onroerend goed;
 • Instrument voor het “parkeren” en exploiteren van copyrights en patenten;
 • Instrument voor de bescherming van familievermogen tegen o.a. economische risico’s en debiteuren;
 • De mogelijkheid ( bijvoorbeeld in erfkwesties ) om de begunstigde van de stichting te wijzigen;
 • De afwezigheid van de plicht tot publicatie van de financiële status van de stichting;
 • De mogelijkheid tot geheimhouding van de identiteit van de begunstigde, bijvoorbeeld in concurrentie kwesties.


De overdracht van vermogensbestanddelen door de begunstigde aan de Stichting Particulier Fonds kan geschieden d.m.v. een overeenkomst met de Stichting, terwijl de begunstigde een of meerdere vertrouwenspersonen in het bestuur van de Stichting zitting kan laten nemen. Hierdoor behoudt hij/zij 100 % controle over zijn/haar vermogen. Indien de begunstigde komt te overlijden wordt gehandeld in overeenstemming met zijn/haar wensen. 

De Stichting Particulier Fonds is in het Nederlandse rechtsstelsel volledig erkend bij besluit van de Staatsecretaris van Financien van 22 oktober 2002. De fiscale behandeling van een trust geldt als richtsnoer voor de behandeling van de Stichting Particulier Fonds door de Nederlandse fiscus. Volgens de wetten van de Nederlandse Antillen kan de identiteit van de begunstigde, zo hij/zij dat wenst, geheim gehouden worden. 

Lunar Asset Management geeft geen juridische of fiscale adviezen. Bovenstaande tekst is uitsluitend bedoeld ter informatie. De infomatie is afkomstig van betrouwbare bron, echter Lunar Asset Management geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid.

 

Nieuws

Nieuwsarchief

© 2008 - 2021 All Rights Reserved. Lunar Asset Management