Penshonadoregeling

Penshonadoregeling

Sedert 1989 is de z.g. Penshonadoregeling (PR) van kracht. Op 1 januari 1998 is deze gewijzigd. Voor bestaande gevallen blijft de oude regeling gehandhaafd, doch deze is waar mogelijk, ook aan de nieuwe regeling aangepast.

De nieuwe PR vanaf 1 januari 1998

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de PR zijn de volgende:

1) de belastingplichtige (BP) dient minimaal 60 maanden voorafgaande aan het verzoek om toepassing van de PRR buiten de Nederlandse Antillen (NA) te hebben gewoond.

2) de BP moet 50 jaar of ouder zijn

3) de BP moet zich binnen 2 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister (BR) bij de inspecteur der belastingen hebben gemeld.

4) de BP dient binnen 18 maanden na inschrijving in het BV een woning voor eigen gebruik gekocht te hebben met een waarde van minimaal Nafl 450.000,00

5) de BP en zijn echtgenote mogen geen arbeidsinkomen (met uitzondering zoals hierna genoemd) en geen winstinkomen uit binnen de NA gelegen bronnen genieten.

6) het te heffen tarief aan inkomstenbelasting bedraagt 10% en is uitsluitend van toepassing op inkomen uit buitenlandse bronnen.

 

Buitenlandse bronnen

Voor de toepassing van de PR worden de volgende zuivere inkomsten aangemerkt als inkomen uit buitenlandse bronnen:

1) de opbrengsten van bestaande of vroegere dienstbetrekking of van overige werkzaamheden uitgeoefend buiten de NA, tenzij het betreft de opbrengst van bestaande dienstbetrekking als commissaris of bestuurder van een lichaam dat feitelijk ( dat wil zeggen: statutair elders doch bestuurlijk - werkelijke leiding - in de NA) of statutair in de NA is gevestigd.

2) de opbrengst van onderneming, voorzover deze persoonlijk met behulp van een vaste inrichting of door vaste vertegenwoordigers of gemachtigden buiten de NA wordt gedreven.

3) de opbrengst van buiten de NA gelegen onroerende goederen of op onroerende goederen gevestigde rechten.

4) de opbrengst van banktegoeden en overige schuldvorderingen, met uitzondering van:

4.1 schuldvorderingen, verzekerd door hypotheek, gevestigd op de in de NA gelegen onroerende zaken

4.2 schuldvorderingen, niet zijnde banktegoeden, ten laste van een natuurlijk of rechtspersoon die woonachtig of statutair danwel feitelijk gevestigd is in de NA

5) de huurwaarde van de eigen woning

6) de opbrengst van rechten op aandelen in de winst, anders dan als aandeelhouder van een niet in de NA uitgeoefend bedrijf

7) de opbrengst van aandelen in, of winstbewijzen ten laste van een vennootschap welke niet statutair of feitelijk in de NA is gevestigd en waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld

8) het voordeel uit de vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap welke niet statutair of feitelijk in de NA is gevestigd en waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld

9) de opbrengst van rechten op periodieke uitkeringen van een natuurlijke of rechtspersoon die niet woonachtig of gevestigd is in de NA

10) de kapitaalsuitkering uit levensverzekering welke wordt betaald ten laste van een een natuurlijk of rechtspersoon die niet woonachtig of gevestigd is in de NA

Feitelijk of statutair in de NA gevestigde offshore maatschappijen worden mede verstaan onder vennootschappen die NIET statutair of feitelijk in de NA zijn gevestigd

Optieregeling

In plaats van het 10% tarief over het inkomen uit buitenlandse bronnen bestaat de mogelijkheid om een vast inkomen aan te geven tegen het algemeen tarief, met dien verstande dat

a) de optieregeling geen BRK bescherming geniet en

b) het aan te geven inkomen in dat geval NAfl 500.000,- bedraagt. Dit ongeacht de hoogte van het werkelijke wereldinkomen. Dit inkomen wordt vervolgens belast naar de normale progressieve tarieven voor de inkomstenbelasting die oplopen van 0% tot 49,4%. Bij een belastbaar inkomen van 500.000 gulden is circa 230.000 gulden inkomstenbelasting verschuldigd, evenals circa 10.000 gulden premies volksverzekeringen (Algemene Ouderdomsverzekering en Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten).

Men kan niet van jaar tot jaar kiezen voor een van de beide regelingen. Indien men in enig jaar kiest voor heffing conform het 10% tarief dan kan men pas na 3 jaar een beroep doen op de optieregeling.

Nederlands Antilliaanse successie- en schenkingsrechten

Een inwoner van de Nederlandse Antillen kan fiscaal voordelig vermogen wegschenken. In vergelijking met Nederland zijn de tarieven voor successie- en schenkingsrechten laag. De tarieven voor schenkings- en successierechten zijn als volgt:

1. Bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn of de overblijvende echtgenoot: 2%-6%
2. Bloedverwant in de rechte opgaande lijn 3%-9%
3. Broer of zuster 4%-12%
4. Broeders- zusterskind of kleinkind 6%-18%
5. In alle andere gevallen 8%-24%

Voor Nederlandse gepensioneerden is nog het volgende van belang. Op basis van de Nederlandse Successiewet 1956 geldt een zogenaamde 10-jaarstermijn. Dit houdt in dat in geval van schenking of overlijden binnen een periode van tien jaren nadat de betrokkene Nederland metterwoon heeft verlaten, alsnog Nederlands schenkingsrecht of successierecht is verschuldigd. Deze 10-jaarstermijn geldt echter niet ten aanzien van de Nederlandse Antillen.

Op basis van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) mag Nederland geen schenkingsrechten meer heffen indien een voormalige inwoner van Nederland langer dan een periode van 12 maanden op de Nederlandse Antillen woont. In geval van inwonerschap van de Nederlandse Antillen mag Nederland geen successierechten meer heffen in geval van overlijden.

Werkverbod en uitzonderingen daarop

Indien een BP of zijn echtgenoot in een bepaald jaar inkomsten verkrijgt uit een lokaal vervulde dienstbetrekking of inkomsten verkrijgt uit een zelfstandig uitgeoefend beroep of uit handelingen, werkzaamheden en diensten van welke aard dan ook, dan mist de PR in dat jaar toepassing. In dat jaar dient de BP het normale IB tarief te betalen over al zijn inkomsten.

Indien dit zich in twee achtereenvolgende jaren voordoet, dan zal nimmer meer een beroep kunnen worden gedaan op de PR

uitzonderingen zijn:

- de arbeidsverhouding tussen de BP en een binnen de NA gevestigde vennootschap waarin de BP voor ten minste 40% van het nominaal gestorte kapitaal onmiddelijk of middelijk aandeelhouder is

- het als commissaris bekleden van een toezichthoudende functie in een binnen de NA gevestigde vennootschap

Oude penshonadoregeling handhaving voor bestaande gevallen

Behoudens enige aanpassingen blijft de oude pensionado-regeling gehandhaafd voor bestaande gevallen.

- de voorwaarde dat lokaal personeel in dienst dient te worden aangenomen komt te vervallen

- het tarief van 5% (10% nieuwe regeling) geldt uitsluitend voor uit BUITENLANDSE bronnen verkregen inkomen. Over het binnenlandse inkomen wordt het nieuwe minimale 10 % tarief geheven.

Lunar Asset Management geeft geen juridische of fiscale adviezen. Bovenstaande tekst is uitsluitend bedoeld ter informatie. De infomatie is afkomstig van betrouwbare bron, echter Lunar Asset Management geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid.

 

Nieuws

Nieuwsarchief

© 2008 - 2021 All Rights Reserved. Lunar Asset Management